गोशाळा

 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोपालन संस्था, वेरुळ
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला, टुणकी
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला, तपोवन, नाशिक
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला त्र्यंबकेश्वर
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोपालन संस्था, कोपरगांव
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला धमाशो
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला साकूर
 • श्री सत जनार्दन स्वामी गोशाला उपखेड
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला शिवुर
 • श्री संत जनार्दन स्वामी गोशाला, खामगांव, जालना
 • श्री महाशल्यजय गोशाला, नांदुर शिबस्ती, नाशिक